Bạn đã từng được xem cận cảnh tai nạn

các kiểu xe tải công nghệ bị lật bao giờ chưa.

KÊNH VIDEO SỐC - ĐỘC - LẠ
KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI YẾU TIM

Giải thưởng Sáng Tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam

Thứ tư - 24/08/2016 21:31
Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam được xét trao tặng cho các tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, đang được thực hiện tại Việt Nam nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống và nhằm công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học, công nghệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
VIỆT NAM


 
THỂ LỆ
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số: 1162/VPCP/KG/VX ngày 1/4/1998 về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ VIFOTEC hàng năm (nay là Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam);

- Thực hiện "Đề án phối hợp tổ chức Giải thưởng Khoa học - Công nghệ VIFOTEC hàng năm" do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký ngày 24/02/1997;

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thể lệ "Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam hàng năm" sau đây gọi tắt là Giải thưởng, bao gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa:

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam được xét trao tặng cho các tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, đang được thực hiện tại Việt Nam nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống và nhằm công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học, công nghệ.

Điều 2. Đối tượng được xét trao Giải thưởng:

Các tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Việt Nam có các công trình khoa học - công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ.

Điều 3. Cơ quan tổ chức giải thưởng:

1. Cơ quan chủ trì:

- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

- Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Cơ quan phối hợp:

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

-  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công thương;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Giao thông - Vận tải;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Quốc phòng;

- Đài truyền hình Việt Nam;

- Các bộ, ngành và các tổ chức khác.

3. Cơ quan Thường trực:

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là cơ quan thường trực của Giải thưởng chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tổ chức Giải thưởng quy định bao gồm: Lập kế hoạch triển khai Giải thưởng, tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia Giải thưởng, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức việc xét duyệt giải thưởng, tổ chức lễ tổng kết và trao giải, tuyên truyền và hỗ trợ việc áp dụng các công trình đoạt giải vào sản xuất và đời sống. Dự toán kinh phí, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí hỗ trợ, báo cáo thanh quyết toán hàng năm.

Điều 4. Ban tổ chức và ban thư ký giải thưởng:

1. Ban tổ chức:

- Ban tổ chức được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, gồm đại diện Lãnh đạo của các bộ, ngành và các cơ quan nói trên, trong đó có 1 trưởng ban, các phó trưởng ban. 1 ủy viên thường trực và các ủy viên.

- Ban tổ chức trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của giải thưởng.

2. Ban thư ký

- Ban thư ký giải thưởng được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, gồm các lãnh đạo vụ và chuyên viên thuộc các bộ, ngành nói trên, trong đó có 1 trưởng ban, các phó trưởng ban, 1 ủy viên thường trực và các ủy viên.

- Ban thư ký có trách nhiệm giúp cho ban tổ chức trong việc tổ chức giải thưởng.

Điều 5. Lĩnh vực khoa học công nghệ của Giải thưởng:

Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, Điện tử và Viễn thông;

2. Cơ khí và tự động hóa;

3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;

4. Công nghệ vật liệu;

5. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu,  bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá

1. Các yêu cầu đối với công trình được xét giải thường:

a) Công trình có tính mới, tính sáng tạo, lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam, đạt hiệu quả  kinh tế, xã hội cao, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

b) Công trình đã được Hội đồng Khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các cấp tương đương trở lên, Hội đồng Khoa học của Tổng Công ty được thành lập theo Quyết định 90, 91/TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ và các tập đoàn kinh tế hoặc Hội đồng Khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên.

c) Ưu tiên xét Giải thưởng đối với các công trình khoa học công nghệ được áp dụng mang lại hiệu quả cao ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Khuyến khích các tác giả trẻ tham gia vào các công trình khoa học công nghệ được áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao.

2. Các tiêu chuẩn xét trao giải thưởng:

a) Tính mới: Công trình đề cập tới những công nghệ, những vấn đề khoa học công nghệ chưa được công bố trên thế giới, chưa được bộc lộ hoặc phổ biến bằng các nguồn thông tin ở Việt Nam.

b) Tính sáng tạo: Căn cứ vào trình độ khoa học công nghệ ở trong nước và ngoài nước, công trình đó không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với chuyên gia trong lĩnh vực đó mà là kết quả của hoạt động khoa học kỹ thuật tạo ra.

c) Hiệu quả:

- Hiệu quả kinh tế: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng công trình đó vào sản xuất và đời sống.

- Hiệu quả kỹ thuật: Được thể hiện bằng những giải pháp kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với các giải pháp kỹ thuật trước đó.

- Hiệu quả xã hội: Được thể hiện dưới dạng tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện sống, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường...

d) Khả năng áp dụng: Công trình có khả năng áp dụng ở quy mô công nghiệp, sản phẩm dễ chế tạo, dễ sử dụng, nguyên vật liệu dễ kiếm, thay thế nhập ngoại ...

Điều 7. Mức Giải thưởng và các danh hiệu cao quý

Giải thưởng tối đa cho mỗi lĩnh vực:

- 1 giải nhất, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng, biểu trưng vàng sáng tạo kèm theo 40 triệu đồng;

- 2 giải nhì, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng, biểu trưng vàng sáng tạo kèm theo 25 triệu đồng;

- 3 giải ba, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng, biểu trưng vàng sáng tạo kèm theo 20 triệu đồng;

- 4 giải khuyến khích mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng và 15 triệu đồng;

Các phần thưởng khác:

- 01 công trình xuất sắc và 01 nhà sáng tạo nữ xuất sắc được Ban tổ chức xét và đề nghị Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tặng Huy chương và Giấy chứng nhận của Tổng giám đốc WIPO.

- Các chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đoạt giải nhất sẽ được Ban tổ chức đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

- Các chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đoạt giải cao và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động phổ biến giải thưởng sẽ được Ban tổ chức đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

- Các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền, vận động, phổ biến giải thưởng sẽ được Ban tổ chức xem xét tặng phần thưởng và bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng.

- Các chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của công trình đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được Ban tổ chức đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động Sáng tạo;

- Các tác giả trẻ (chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và cộng sự) là đoàn viên, thanh niên có các công trình đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được Ban tổ chức giải thưởng đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo hoặc bằng khen.

Ngoài ra, căn cứ giá trị của các công trình, Ban tổ chức sẽ trao một số phần thưởng khác theo đề nghị của các nhà tài trợ của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Điều 8. Hồ sơ tham dự Giải thưởng

Hồ sơ có 2 bộ, mỗi bộ bao gồm:

1. Đơn xin tham dự Giải thưởng (theo mẫu)

2. Bản tóm tắt giới thiệu công trình và bản toàn văn công trình.

3. Bản liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo và mức độ sử dụng, đặc biệt là các phần mềm mã nguồn mở...

4. Bản gốc nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học như quy định ở Mục 1.b - Điều 6 của Thể lệ này. Nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng.

5. Danh sách các chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và cộng sự kèm theo thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm (%) đóng góp bằng chính lao động sáng tạo của từng người có xác nhận của cơ quan chủ quản.

6. Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại, các bản đề mô.

7. Các mục 1, 2, 5 của này có file văn bản word kèm theo. Các file ảnh tác giả, ảnh công trình và các video phóng sự liên quan đến công trình gửi bẳng đĩa CD hoặc các phương tiện khác.

Điều 9. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và tổ chức xét giải thưởng

Quỹ VIFOTEC có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và phân loại các công trình tham dự Giải thưởng theo đúng quy định tại Điều 8 để Hội đồng giám khảo chấm giải.

Danh sách Hội đồng Giám khảo do Cơ quan thường trực giải thưởng chuẩn bị được gửi xin ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 15 ngày trước ngày ra Quyết định.

Hội đồng giám khảo do Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng ra Quyết định thành lập bao gồm những chuyên gia đầu ngành và được chia ra các ban theo từng lĩnh vực.

Thành viên Hội đồng Giám khảo phải là những người không có công trình tham dự Giải thưởng.

Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm chấm các công trình và tư vấn cho Ban Tổ chức xét trao giải thưởng.

Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở chấm điểm cho từng công trình theo thang điểm do Ban Tổ chức quy định. Theo yêu cầu của Hội đồng giám khảo Ban tổ chức có thể trưng cầu giám định độc lập.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức Giải thưởng sẽ xem xét đề nghị Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra quyết định trao giải.

Điều 10. Thời hạn tiếp nhận, xét duyệt và trao Giải thưởng

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tham dự giải thưởng đến hết ngày 15/10 hàng năm.

Thời hạn chấm và xét duyệt được tiến hành trong tháng 11 - tháng 12 hàng năm, Lễ trao Giải thưởng được tổ chức vào tháng 3 - tháng 4 năm sau.

Điều 11. Tài chính cho Giải thưởng

Kinh phí cho Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam bao gồm kinh phí dành cho Giải thưởng và kinh phí tổ chức do Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động khoa học - công nghệ và từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm ủng hộ.

Điều 12: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả và giữ bí mật nội dung các công trình tham dự Giải thưởng

Các công trình tham dự Giải thưởng được Ban Tổ chức bảo đảm giữ bí mật về nội dung và lưu giữ cho đến ngày được công bố.

Trong quá trình xét duyệt, các tác giả có thể nộp đơn đăng ký xin bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Để không bị mất tính mới do việc công bố giải thưởng, các tác giả nên chủ động nộp đơn đăng ký các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến công trình trước ngày công bố giải.

Mặt khác, khi phát hiện thấy trong các công trình tham gia Giải thưởng có những giải pháp có khả năng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Ban Tổ chức sẽ thông báo và hướng dẫn các tác giả làm thủ tục đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ trước ngày công bố giải.

Điều 13: Quyền công bố

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam sẽ công bố nội dung các công trình sau khi trao giải lên hệ thống truyền thông như website vifotec.vn, báo chí, truyền hình, kỷ yếu... trừ các công trình thuộc diện bảo mật quốc gia.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Bản thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng hàng năm. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì cần sửa đổi, bổ sung, Ban thư ký giải thưởng tổng hợp và trình Thường trực ban tổ chức giải thưởng xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM
Đã ký Đã ký

                                                                        

http://www.vifotec.com.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 


KÊNH YOUTUBE 3Đ: ĐIÊN - ĐỘC - ĐỈNH

HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC


TIN NỔI BẬT
ĐỌC MỌI THỂ LOẠI TIN TỨC TẠI ĐÂY
MUA VIETLOTT TRỰC TUYẾN
Code Buy Transfer Sell
AUD 16.00 16.00 16.00
CAD 17.00 18.00 18.00
CHF 24.00 24.00 25.00
CNY 3.00 3.00 3.00
DKK - 3.00 3.00
EUR 23.00 23.00 24.00
GBP 27.00 28.00 28.00
HKD 2.00 2.00 3.00
INR - 293.01 304.76
JPY 170.70 172.43 180.72
KRW 15.50 17.23 18.89
KWD - 76.00 79.00
MYR - 5.00 5.00
NOK - 2.00 2.00
RUB - 335.34 454.47
SAR - 6.00 6.00
SEK - 2.00 2.00
SGD 16.00 16.00 17.00
THB 586.80 652.00 677.05
USD 23.00 23.00 23.00
HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay1,867
  • Tháng hiện tại67,795
  • Tổng lượt truy cập8,530,959
LIÊN KẾT DẠY VÀ HỌC
LOGO HARVARDLIÊN KẾT WEBSITE
HỌC NHANH TIẾNG NHẬT
 
 

VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT

NGHỀ GIÁO .NET
GIÁO DỤC VIỆT .NET
VIỆT CÔNG NGHỆ .COM
GIÁO DỤC .NET.VN
GIÁO DỤC .EDU.VN
MẠNG GIÁO DỤC
THÔNG TIN TỪ BỘ GD
BÁO GIÁO DỤC  VÀ THỜI ĐẠI
TƯ LIỆU GIÁO DỤC
CÔNG ĐOÀN GD VIỆT NAM
DẠY HỌC INTEL.NET
DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY

 

THẾ GIỚI TRỰC TUYẾN

BÁC SỸ TRỰC TUYẾN
LUYỆN THI TRỰC TUYẾN
ĐỌC BÁO TRỰC TUYẾN
KARAOKE TRỰC TUYẾN
ĐIỆN HOA TRỰC TUYẾN
BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN
ĐỌC TRUYỆN TR. TUYẾN
THANH TOÁN TR. TUYẾN
DU LỊCH TRỰC TUYẾN
NHÀ SÁCH TRỰC TUYẾN
HỌC TIN TRỰC TUYẾN
HỌC GHITA TRỰC TUYẾN
SÀN TRỰC TUYẾN
HẢI QUAN TRỰC TUYẾN
HÁN VIỆT TRỰC TUYẾN
MUA VÉ TRỰC TUYẾN
QUÉT VIRUT TRỰC TUYẾN
NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN
TRA LỊCH TRỰC TUYẾN
THƯ VIỆN LUẬT TR.TUYẾN
XEM BÓI TRỰC TUYẾN

THẾ GIỚI UPLOAD FILE

4shared.com
mediafire.com
box.com
fshare.vn
rapidshare.com
danhbahosting.com
flashupload.com
upanh.com
up.anhso.net
imageshack.us

 

global counter
  • Đang truy cập55
  • Hôm nay1,868
  • Tháng hiện tại67,796
  • Tổng lượt truy cập8,530,960
global rate
global QR code

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây